Dziś mamy 2 grudnia 2023, sobota, imieniny obchodzą:

24 września 2022

Kursy zawodowe. Jedna z form oddziaływania na skazanych

Fot: archiwum jednostki

Fot: archiwum jednostki

W Zakładzie Karnym w Potulicach funkcjonariusze systematycznie# organizują skazanym kursy lub szkolenie zawodowe. Zdobycie nowego zawodu, nowych umiejętności i rozwój kompetencji, a także podniesienie kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia zasobów skazanych i wpisuje się w prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osadzonych
W zakładach karnych przebywają osadzeni z różną historią życia, często tacy, dla których nauka była „złem koniecznym” i nie traktowali nauki, jako możliwości do osiągnięcia korzyści płynących z porządnego wykształcenia. Są też tacy, którzy zajęci przyjemnościami, lekkim często przestępczym stylem życia do szkoły nigdy nie dotarli. Pobyt w więzieniu, to nie tylko odbycie kary pozbawienia wolności, to także MOŻLIWOŚĆ uzupełnienia umiejętności zawodowych.

Umiejętności praktyczne
Kurs przyuczający jest dla każdego, kto chce zdobyć umiejętności zawodowe. Uzupełnia braki zawodowe, daje możliwości do przebranżowienia i podnosi szansę na pozyskanie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego. Ważnym aspektem prowadzonych kursów zawodowych, jest nacisk kładziony na zdobycie umiejętności praktycznych, które po wyjściu na wolność można rozwijać i udoskonalać. W zakładach karnych w całej Polsce, oferowane są bardzo atrakcyjne kierunki podnoszenia umiejętności zawodowych, takie jak: brukarz, stolarz, dekarz, kucharz, ogrodnik terenów zielonych, opiekun osób starszych itd.

Potulicki zakład karny
W Zakładzie Karnym w Potulicach w bieżącym roku zaplanowano 3 kursy zawodowe: brukarz, stolarz i opiekun osób starszych, chorych lub nie pełnosprawnych, finansowane z FPPoPP-FS, przewidujące 240 godzin edukacyjnych (teorii i praktycznej nauki zawodu).

Kursy zawodowe jako istotny element procesu resocjalizacji
Znaczna część w grupie osób nieprzystosowanych społecznie na różnych etapach edukacji akcentowała swój negatywizm szkolny, emanowała brakiem aspiracji edukacyjnych oraz brakiem chęci zdobycia zawodu. Związane było to z zawężonym obszarem zainteresowań, niechęcią do rozwijania technik pracy umysłowej oraz obfitowało w bierność poznawczą. Brak perspektyw podjęcia pracy po opuszczeniu izolacji więziennej z uwagi na deficyt wykształcenia i umiejętności zawodowych może przyczynić się do powrotności do przestępstwa. Z punktu widzenia efektywności procesu resocjalizacji istotną kwestią jest zatem aktywizacja zawoda osadzonych. Ukończenie kursów zawodowych czy zdobycie wykształcenia powoduje, że wzrasta szansa skazanych na zaistnienie na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia. Wartością dodaną jest także fakt, iż po ukończeniu kursów zawodowych skazani są kierowani do pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, co wpływa dodatkowo na możliwość wykorzystywania zdobytych umiejętności i budowanie nawyku pracy. Rozwój własnych kompetencji to jedna z najlepszych inwestycji, gdyż podnosi wartość na rynku pracy i atrakcyjność dla pracodawcy.

Materiał: mjr Magdalena Kuzimska

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 5 4

Czytaj również

udostępnij na FB
0

"Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości". Nowa edycja programu

W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF#. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

(czytaj więcej)
0

Znaczny wzrost liczby studentów z Ukrainy. Najnowszy raport OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował #na portalu RAD-on najnowszy raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Publikacja ta zawiera dane za rok akademicki 2022/2023. Tym razem najnowszą edycję raportu ekspertki i eksperci z Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI uzupełnili o dodatkowy rozdział dotyczący studentów z Ukrainy. Agresja Rosji na naszego sąsiada spowodowała wzrost liczby ludności pochodzenia ukraińskiego w Polsce, co wpłynęło także na zainteresowanie cudzoziemców ofertą edukacyjną polskich uczelni. W roku akademickim 2022/2023 liczba studentów z Ukrainy wzrosła aż o ponad 12 119 osób. Jest ich już obecnie 48 150 osób.

(czytaj więcej)
0

Nowe paliwo na stacjach benzynowych. Zmiany od 1 stycznia

Od 1 stycznia 2024 r. na stacjach paliw w Polsce będzie wprowadzane sukcesywnie nowe paliwo# - benzyna silnikowa 95-oktanowa z zawartością do 10% biokomponentów – tzw. E10. Benzyna silnikowa E10 zastąpi na stacjach paliw benzynę E5 o liczbie oktanowej 95. Benzyna silnikowa E5, która zostanie zastąpiona benzyną E10, zawiera maksymalnie do 5% objętościowo biokomponentów (bioetanolu), podczas gdy benzyna E10 będzie zawierała maksymalnie do 10% objętościowo biokomponentów. Ta zmiana nie wymaga dodatkowych działań od większości właścicieli pojazdów. W dokumentach pojazdu lub na klapie wlewu paliwa w samochodzie powinno znajdować się charakterystyczne oznaczenie E10 – potwierdzające dostosowanie samochodu do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów powinni sprawdzić, czy ich pojazdy są dostosowane do tankowania nowego paliwa.

(czytaj więcej)
0

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Podsumowanie wsparcia

Program Operacyjny #Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) to łącznie 9 Podprogramów realizowanych w latach 2014-2023.

(czytaj więcej)